Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Veškeré ceny na našich webových stránkách jsou včetně DPH!

Pro velkoobchodní odběratele:

Pokud máte o toto zboží zájem, požádáme Vás nejdříve o registraci  zasláním ŽL v oboru příslušném zaměření velkoobchodního sortimentu a Registraci o DIČ + fakturační a dodací adresu včetně telefonních čísel a ostatních kontaktů. Následně po registraci a kontrole Vaší firmy Vám budou zpřístupněny velkoobchodní ceny a zaslány aplikační katalogy. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Všeobecná ustanovení pro spotřebitele

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.steelpro.cz  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodací podmínky

Zboží zasíláme poštou v den objednávky, nebo druhý pracovní den, pokud je zboží na skladě, v opačném případě do 14 pracovních dní. O odeslání zboží i o stavu vaší objednávky budete pravidelně informováni e-mailem nebo telefonem.

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni a to buď emailem, nebo pomocí telefonem. Děkujeme za pochopení. Zabýváme se i velkoobchodním prodejem, proto se stav skladu mění každý den!! 

 

Expediční náklady

Při nákupu nad 2000Kč je poštovné zdarma!!! (platí pouze pro neakční zboží, maloobchod a Českou republiku). Automaticky přiřazenou cenu poštovného v tomto případě odečítáme po obdržení a kontrole objednávky.

Poštovné se účtuje za akční zboží (v kategorii AKCE).

K ceně zboží účtujeme expediční poplatek dle smluvních podmínek s Českou poštou (většinou 140,-Kč, dle velikosti objednávky).

Zboží je možné po předchozí domluvě vyzvednout osobně na adrese provozovatele (v našem skladu). Zásilky, které jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na vyžádání. Balíky zasíláme balíkem České pošty.

 

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku, pokud u zboží není uvedeno jinak! Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Peníze za odmítnuté zboží budou spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušná částka bude zaslána na  účet spotřebitele nebo poštovní poukázkou na adresu spotřebitele.

V případě žádosti o výměnu zboží nebo vrácení peněz,  je spotřebitel povinen zaslat výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený v původním obalu spolu s dodacím listem

Podle výjimky dle článku 6 odst. 3 evropské směrnice 97/7/ES nelze lhůtu 14 dnů k odstoupení od smlouvy použít pro zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno. V případně dojde-li k jejich byť i zkušebnímu použití. Kupující tak v těchto případech nemůže uplatnit své právo k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí věci. Proto prodávající po předchozí dohodě s kupujícím může případné odstoupení od smlouvy týkající se tohoto druhu zboží přijmout s výhradou, tzn., vrátí kupní cenu pouze v její poměrné výši. Toto ponížení bude vyjadřovat nutné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti se znovuuvedením do stavu schopného prodeje jako nové věci. V takovém případě může být vrácená částka podstatně nižší, než byla původní kupní cena a to zejména s ohledem na praktickou neprodejnost tohoto druhu zboží bez původního originálního obalu.

Doporučujeme přiložit dodací list, jenž nahrazuje prodejní doklad.

Při zasílání zpět je spotřebitel povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,     

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

- Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.

- Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele). 6 měsíců na spotřební zboží. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud jste obdržel/-a od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-a (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel/-a výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu uvedenou v  kontaktech.